Lompat ke konten

Kitab Bulughul Maram Karya Agung dalam Fiqh Islam

 • 6 min read

bulughul maram rumaysho atau Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, disusun oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H – 852 H). Kitab ini ialah kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan aturan fikih (istinbath) oleh para mahir fikih. Kitab ini termasuk kitab fikih yang menerima pengukuhan global dan juga banyak diterjemahkan di seluruh dunia.

bulughul maram kitab kuning memuat 1.371 buah hadis. Di setiap simpulan hadis yang diangkut dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar menyebutkan siapa perawi hadis asalnya. Bulughul Maram memasukkan hadis-hadis yang berasal dari sumber-sumber utama mirip Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dan selainnya.

buku bulughul maram darul haq memiliki|mempunyai} keistimewaan yang istimewa alasannya adalah seluruh hadis yang termuat di dalamnya kemudian menjadi fondasi landasan fikih dalam mazhab Syafi’i. Selain menyebutkan asal usul hadis-hadis yang termuat di dalamnya, penyusun juga memasukkan perbandingan antara beberapa riwayat hadis yang lain yang datang dari jalur yang lain. Karena keistimewaannya ini, Bulughul Maram sampai sekarang tetap menjadi kitab acuan hadis yang dipakai secara luas tanpa mempedulikan mazhab fikihnya.

Metode yang dipakai oleh Ibnu Hajar dalam menyusun kitab ini yakni dengan tata cara tematis (maudhu’i) berdasarkan tema-tema fikih, mulai dari Bab Bersuci (Thaharah) hingga Bab Kompilasi (al-Jami’). Ia memilih beberapa hadis dari kitab-kitab shahih, sunan, mu’jam, dan al-Jami yang berkaitan dengan aturan-hukum fiqih.[1]

Pengarang Bulughul Maram: Ibnu Hajar Al-Atskalani

Ibnu Hajar al-‘Asqalani (773 H/1372 M – 852 H/1449 M) yaitu seorang ahli hadits dari mazhab Syafi’i yang ternama.[2][5] Nama lengkapnya ialah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, namun lebih diketahui sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Ashkelon, Palestina.[6] Salah satu karyanya yang terkenal yakni kitab Fathul Bari (Kemenangan Sang Pencipta), yang merupakan klarifikasi dari kitab shahih milik Imam Bukhari dan disepakati selaku kitab klarifikasi Shahih Bukhari yang paling rincian yang pernah dibentuk.

Perjalanan menuntut ilmu

Semangat dalam menggali ilmu ditunjukkannya dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tetapi dengan melakukan rihlah (perjalanan) ke banyak negeri. Negeri-negeri yang pernah disinggahi dan tinggal disana, di antaranya:

Dua tanah haram (Al-Haramain), ialah Makkah dan Madinah. Ia tinggal di Makkah al Mukarramah dan shalat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 H. Yaitu pada umur 12 tahun. Dia menyimak Shahih Bukhari di Makkah dari Syaikh al-Muhaddits ‘Afifuddin an-Naisaburi al-Makki. Dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Makkah untuk melakukan haji dan umrah.

Damaskus, Di negeri ini, dia bertemu dengan murid-murid jago sejarah dari kota Syam, Ibnu ‘Asakir. Dan beliau menimba ilmu dari Ibnu Mulaqqin dan al-Bulqini.

Baitul Maqdis, dan banyak kota-kota di Palestina, mirip Nablus, Khalil, Ramlah dan Ghuzzah. Dia berjumpa dengan para ulama di kawasan-kawasan tersebut dan mengambil faedah.

Shan’a dan beberapa kota di Yaman dan menuntut ilmu dari mereka.

Perjalanan ini dilaksanakan oleh al-Hafizh untuk menuntut ilmu, dan mengambil ilmu langsung dari ulama-ulama besar. Sehingga diketahui Ibnu Hajar memiliki banyak guru yang besar dan masyhur.[5]

Karya

Al-Hafizh Ibnu Hajar mulai menulis pada usia 23 tahun, dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Karya-karya beliau banyak diterima umat islam dan tersebar luas, sejak ia masih hidup. Para raja dan Amir biasa saling memperlihatkan kado dengan kitab-kitab Ibnu hajar. Menurut murid terutama, ialah Imam As-Sakhawi, karya ia mencapai lebih dari 270 kitab. Kebanyakan karyanya berkaitan dengan pembahasan hadits, secara riwayat dan dirayat. Di antarakarya tulis Ibnu Hajar tersebut:

 • Fathul Bari
 • Ad-Durar al-Kaminah, kamus biografi tokoh-tokoh kala ke-8
 • Tahdzib at-Tahdzib
 • Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah, kamus biografi sobat nabi.
 • Bulughul Maram
 • Al-Isti’dad Liyaumil Mii’aad
 • Nukhbatul Fikr, (tentang Musthalah hadits)

Isi Buku Hadits Bulughul Maram 

Terdiri dari 16 bab mulai dari Bab Bersuci (Kitab at-Thaharah) sampai Bab Kompilasi (Kitab al-Jami’), setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Memuat sebanyak 1596 buah hadis otentik, hasan, bahkan dha’if yang bertemakan fikih.

Memotong (ta’liq) rangkaian sanad, kecuali pada tingkat teman dan mukharrij.

Terkadang menambahkan jalur-jalur periwayatan hadis secara ringkas dan menyebutkan tambahan-embel-embel redaksi dari riwayat lainnya dan menerangkan statusnya.

Menjelaskan status hadis-hadis yang lemah (padanya ada kelemahan, sanadnya lemah… dsb.) atau dengan informasi ulama, mirip “dilemahkan oleh Abu Hatim, dll.”.

Dalam hal penguat hadis, Ibnu Hajar menambahkan informasi ringkas yang hanya mencantumkan sanad saja tanpa mengulang isi matan.

Ibnu Hajar memakai ungkapan tertentu dalam penyebutan yang mengeluarkan hadis (mukharrij), yaitu:

Rowahu as-Sab’ah untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam dalam ilmu Hadis, ialah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzy, Nasa’i dan Ibnu Majah

 • Rowahu as-Sittah untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad
 • Rowahu al-Khamsah untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Bukhari-Muslim
 • Rowahu al-Arba’ah untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Bukhari dan Muslim
 • Rowahu ats-Tsalitsah untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah
 • Muttafaqun ‘alaih untuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim

 

HARGA KITAB BULUGHUL MARAM & SPESIFIKASINYA

Oleh: Syaikh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Atsqalani, Penerbit Jabal

Harga Ecer: Rp. 69.000,- (Beli grosir ada diskon)

Spesifikasi Produk Ini:

 • Ada 404 hal
 • Cover : Hard Cover
 • Ukuran : 15,5 x 24cm
 • Penyusun : Ibnu Hajar al-Asqalani
 • Penerjemah: Tim Penerbit Jabal

Pesan dan Beli Ecer/Grosir Bulughul Maram – Klik Gambar Whatsapp di Bawah ini

Penjelasan Kitab Bulughul Maram

Kitab Ini sangat mashur di kalangan santri dan asatidz pesantren. Baik pesantren modern ataupun tradisional.

Kitab ini isinya adalah buah fikir dari ulama besar Syaikh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Atsqalani.

Isi/konten dari kitab ini yaitu ringkasan yang terdiri dari dasar-dasar dalil hadits hukum syariat.

Kitab ini berisi cara berfikir imam Ibnu Hajar dalam merunutkan hadis-hadis fiqh.

Judul dari bab di bulughul maram adalah fiqh-nya imam Ibnu Hajar.

Tujuan Imam Ibnu Hajar Menyusun Kitab Ini

Bulughul Maram disusun oleh Imam Ibnu Hajar karena:

 • Supaya menjadikan tiap Muslim yang mengkajinya jadi arif dan bijaksana
 • Agar para pencari ilmu mengambil banyak hikmah
 • Menjadi cahaya bagi yang memiliki gairah dan semangat terhadap kajian ilmu.

Kandungan bulughul maram sesungguhnya adalah inti pesan Rasul.

Kitab ini banyak mengambil hadis-hadis Imam Hadis:

 1. Bukhari
 2. Muslim
 3. Abu Daud
 4. Tirmidzi
 5. Nasa’i
 6. Ibnu Majah

Kitab ini banyak membahas tentang semua elemen Islam. Yaitu perbaikan akhlak, fiqih,  ibadah, jalan menuju kebahagiaan  dan kebaikan amal.

Baca Juga:

Kontak Penerbit Jabal

HP/WA: 087777500661 / 085315129995

Telp/Fax: 022-7809282

Email: penerbit_jabal@yahoo.com

Jl. Desa Cipadung No 47

Cibiru Bandung

Jawa Barat, Indonesia

CHAT ADMIN
Chat Admin
Ada yang bisa kami bantu?